ZASADY ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje Państwu refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne. Wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości, na określony czas. Wyrób medyczny (grupa/nr), wysokość refundacji, okres użytkowania, kryteria przyznawania oraz wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z dnia 17 grudnia 2013 r., poz. 1565).

Krok pierwszy – zlecenie od lekarza

W przypadku, gdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zdiagnozuje u Państwa lub Państwa bliskich konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego wystawia na nazwisko świadczeniobiorcy Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie) na specjalnym druku. W zależności od rodzaju wyrobu, lekarz może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania. Informujemy, iż pielęgniarce lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do kontynuacji zlecenia na zaopatrzenie w:

  • środki absorpcyjne (np. pieluchomajtki), sprzęt stomijny przez okres do 12 miesięcy;
  • cewniki i worki do zbiórki moczu przez okres do 6 miesięcy;
  • wkłucia do osobistych pomp insulinowych przez okres do 3 miesięcy;

Dla każdego wyrobu medycznego, oznaczonego grupą i liczbą porządkową (np. K45 – orteza na rękę i przedramię, N64 – but na stopę o różnym zniekształceniu, P101 – pieluchomajtki), musi być wystawione odrębne zlecenie. Druk zlecenia znajdzie Państwo na stronie internetowej MOW NFZ www.nfz-warszawa.pl

Krok drugi – potwierdzenie zlecenia

Otrzymane zlecenie lekarskie musi zostać potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki NFZ, na terenie którego jesteście Państwo zarejestrowani. W przypadku gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego – w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć ten Oddział Funduszu, na terenie którego świadczeniobiorca przebywa. Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez świadczeniobiorcę, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową (zlecenie przysyłane pocztą będzie odsyłane na adres świadczeniobiorcy). Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie. Informację o miejscach, gdzie potwierdzane są zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne uzyskacie Państwo w Oddziale Wojewódzkim NFZ lub znajdziecie na stronie internetowej właściwego oddziału.

Krok trzeci – zakup wyrobu medycznego

Mając potwierdzone do refundacji zlecenie możecie Państwo zgłosić się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do Państwa – nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja. Po zakup wyrobów medycznych świadczeniobiorca zgłasza się osobiście. Jeśli nie jest w stanie sam udać się do punktu z zaopatrzeniem może mu w tym pomóc inna osoba – przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie:

  • pisemnego upoważnienia wystawionego przez świadczeniobiorcę dla którego zostało wypisane zlecenie, lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia tego świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego upoważnienia,
  • z wyłączeniem świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację świadczeń – zaopatrzenie w wyroby medyczne, oraz osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu.

Po dokonaniu zakupu osoba odbierająca potwierdza podpisem odbiór właściwego zaopatrzenia – przed złożeniem podpisu warto zwrócić uwagę czy wpisana w III części zlecenia pełna nazwa wydawanego produktu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz opisem na opakowaniu odbieranego wyrobu.

Zasady refundacji

Macie Państwo prawo wyboru miejsca realizacji zaopatrzenia, jak również wyboru wyrobu medycznego w grupie zgodnie ze zleconym przez lekarza zaopatrzeniem, spośród zróżnicowanej oferty różnych producentów. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. NFZ refunduje wyroby medyczne do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit, to udział własny świadczeniobiorcy jest liczony od tej ceny. Jeżeli cena wybranego przez Państwa wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, uwzględniając udział własny w limicie. Pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji. Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w cenie limitu cenowego określonego przez Ministra Zdrowia, spośród wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, oferowanego świadczeniobiorcom. Wyjątek stanowią te wyroby medyczne, które wykonywane są na indywidualne zamówienie. Cena w takich przypadkach ustalana jest przez realizatora w oparciu o specyfikację wybranego przez świadczeniobiorcę wyrobu medycznego. Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisana na zleceniu, od której jest liczony okres użytkowania wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu MZ, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia refundacja wyrobu medycznego przysługuje Państwu na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego zlecenia, dlatego warto uważnie dokonywać wyboru zaopatrzenia – tak by wybrany produkt był zgodny ze zleceniem lekarza, spełniał Państwa oczekiwania i funkcje zdrowotne przez cały okres użytkowania.

Ważne Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1565). Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.